REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.blinky.com.pl

1. DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym dokumencie, zapisane wielką literą, otrzymują znaczenie nadane im poniższymi definicjami.

Konto - indywidualny panel, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach, prowadzony przez MPA Mariusz Musiał pod unikalną nazwą (login).

Kupujący/Klient – użytkownik odwiedzający Stronę Sklepu Internetowego lub podejmujący działania zmierzające do nabycia Towarów lub nabywający Towary w ramach Oferty.

Odbiorca – adresat przesyłki zakupionych Towarów, który może ale nie musi być Kupującym

Oferta - propozycja zawarcia umowy sprzedaży Towaru na warunkach określonych przez Sprzedającego, w szczególności zawierających cenę i opis oferowanego Towaru

Sklep Internetowy - platforma handlowa on-line prowadzona przez MPA Mariusz Musiał na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Sprzedający - podmiot podejmujący działania zmierzające do zbycia Towarów MPA Mariusz Musiał z siedzibą w Mechelinkach, ul. Dokerów 41, 81-198 Mechelinki.

Strona Internetowa Sklepu - witryna internetowa, znajdująca się pod adresem www.blinky.com.pl, w ramach której Sprzedający prowadzi sprzedaż Towaru.

Transakcje - procedury zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towarów pomiędzy użytkownikami a Sprzedającym.

Regulamin - niniejszy regulamin, określający w szczególności zasady składania zamówień i dostawy Towaru, uprawnienia Kupującego związane z zakupionym Towarem oraz zasady i tryb rozpatrywania reklamacji.

Rejestracja - procedura zakładania Konta, niezbędna do korzystania przez Kupującego ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

Towar - rzecz będąca przedmiotem Oferty

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest MPA Mariusz Musiał z siedzibą w Mechelinkach (81-198), ul. Dokerów 41, NIP: 666-10-36-280, REGON: 222060875.

2.2. Informacje o Towarze, podane na Stronie Internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.3. Korzystając ze Strony Internetowej Sklepu zabrania się działań utrudniających lub zakłócających jego funkcjonowanie, jak również zamieszczania treści o charakterze obraźliwym bądź stanowiących groźbę.

3. ZAMÓWIENIE - ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Ceny Towaru, wskazane na Stronie Internetowej Sklepu są cenami brutto i podawane są w złotych polskich. Cena nie zawiera kosztów dostawy. Koszty dostawy są podawane na Stronie Internetowej Sklepu.

3.2. Zamówienie w cenie przedstawionej na Stronie Internetowej Sklepu można złożyć wyłącznie poprzez formularz dostępny na Stronie Internetowej Sklepu. Cena towaru w sklepie internetowym może różnić się od ceny towaru w innych ofertach Sprzedającego. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone po godzinach pracy Sklepu Internetowego, w sobotę, niedzielę oraz dni ustawowo wolne od pracy, realizowane są w najbliższym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Godziny pracy sklepu dostępne są w zakładce Kontakt.

3.3. Do złożenia zamówienia nie jest wymagana rejestracja ani logowanie przez Kupującego, jednak Kupujący zarejestrowani będą mieli dostęp do dodatkowych ofert oraz ułatwień w zakresie korzystania z konta.

3.4. Do zrealizowania procesu Zamówienia w Sklepie Internetowym konieczna jest:

  • akceptacja Regulaminu;
  • wskazanie adresu Kupującego;
  • wskazanie danych Odbiorcy i adresu miejsca dostawy;
  • wskazanie numeru telefonu Kupującego;
  • wskazanie adresu e-mail;
  • dokonanie płatności za zakupiony Towar.

3.5. Do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym dochodzi w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego.

3.6. Złożone przez Kupującego zamówienie zostanie potwierdzone wiadomością e-mail, wysłaną na adres e-mail wskazany przez Kupującego.

3.7. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

4. CENY I PŁATNOŚCI

4.1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

  • przelew bankowy - przedpłata na rachunek bankowy Sprzedającego (realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedającego);
  • dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność on-line: karty płatnicze: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, Diner’s Club, JCB. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego. Realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po otrzymaniu przez Sprzedającego informacji z systemu płatności elektronicznych o dokonaniu płatności przez Kupującego.
    Płatności są obsługiwane przez CashBill S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Sobieskiego 2 (40-082), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, ul. Lompy 14, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323297, numerem NIP 6292410801.

4.2. Do momentu otrzymania przez Sprzedającego zapłaty za Towar, pozostaje on własnością Sprzedającego. W przypadku nieuiszczenia przez Kupującego płatności w terminie, Sprzedający wyznaczy mu dodatkowy termin i poinformuje o tym fakcie Kupującego.

4.3. W przypadku zwrotu środków Sprzedawca dokonuje zwrotu na konto bankowe wskazane przez Kupującego w FORMULARZU ZWROTU.

5. DOSTAWA

5.1. Dostawa Towaru jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów. Towar wysyłany jest na adres wskazany przez Kupującego podczas składania zamówienia.

5.2. Towar, będący przedmiotem zamówienia wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej, paczkomatów lub do wybranych punktów odbioru.

5.3. Czas realizacji zamówienia, to czas potrzebny na skompletowanie, spakowanie, nadanie zamówionego Towaru oraz jego transport do Kupującego. Jest on nie dłuższy niż 3 dni.

5.4. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić czy opakowanie przesyłki nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki, Kupujący ma prawo żądać odnotowania tego faktu w protokole szkody podpisanym przez przewoźnika.

5.5. Sprzedający nie ponosi winy za niedostarczenie lub opóźnienia w dostawie zamówionego Towaru w przypadku, gdy Kupujący podał błędne dane adresowe Odbiorcy lub gdy niedostarczenie lub opóźnienie wynika z winy przewoźnika.

6. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.1. Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, wysyłając wypełniony FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY na adres siedziby Sprzedającego lub na adres kontakt@blinky.com.pl w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło doręczenie zamówionego Towaru.

6.2. W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa do odstąpienia od umowy, zakupiony Towar należy zwrócić w stanie nienaruszonym wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i wraz z dowodem potwierdzającym zakup (szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Reklamacje i odstąpienie od umowy).

6.3. Zwracany przez Kupującego Towar należy opakować w odpowiedni sposób, zabezpieczający przed uszkodzeniami przesyłki w trakcie transportu.

6.4. Koszt opakowania i odesłania Towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Kupujący.

6.5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności, na konto bankowe Kupującego, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru.

6.6. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do produktów zamówionych na indywidualne zamówienie Kupującego.

7. RĘKOJMIA I REKLAMACJE

7.1. Sprzedający oświadcza, iż dostarczany przez niego Towar jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

7.2. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami, na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego, Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.

7.3. Wszelkie reklamacje dotyczące niezgodności Towaru z umową Kupujący może kierować za pomocą wypełnionego FORMULARZA REKLAMACJI LUB ZWROTU TOWARU wysyłając go na adres siedziby Sprzedającego lub na adres kontakt@blinky.com.pl.

7.4. Sprzedający rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

8.1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów, publikowanych na Stronie Internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów Towarów) bez pisemnej zgody Sprzedającego.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.2. Dokonanie zamówienia w Sklepie Internetowym jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

DO POBRANIA: